Falak - Aasaar The Third Strand Cactus Aur Gulab
Shehr-e-Ghazal Nazm Ikiswin Sadi Khud Rang
Sarsabz Mauj-e-Reig Pesh - Khyma
Saraab-dar-Saraab